La màxima de la nostra Escola de Futbol és:
"L'educació a través de l'esport"

La idea es basa en ajudar al desenvolupament de les capacitats dels nens i joves amb l'objectiu de formar-los com a persones i esportistes en general. D'aquesta manera es proposa una escola amb caràcter obert, on la participació, diversió i desenvolupament esportiu sigui el més important i no estigui condicionada per cap plantejament selectiu o competitiu, ni estrictament federatiu.

Les metes que perseguim són, sobretot, educatives, formatives i recreatives, que possibilitin el seu desenvolupament físic, esportiu i social, fomentant una educació integral i equilibrada de cada esportista.

Des de la nostra escola tractem de formar esportistes, jugadors i espectadors crítics del món del futbol i esport en general. Desenvoluparem el respecte als companys, adversaris, àrbitres, i ens rebel·larem contra el consum de marques, creació de mites, enemics, agressivitat en l'esport, etc. En aquest sentit s'intenta crear en els nens un hàbit higiènic i de salut, que desembocarà en edats superiors a la pràctica de l'esport com una de les maneres d'utilitzar adequadament el seu temps lliure, allunyant als adolescents d'altres hàbits nocius malauradament relacionats amb la seva edat i amb el seu entorn. És un aspecte que hauran de valorar els nostres formadors i supervisaran els nostres coordinadors

PROJECTE ESPORTIU

El punt de partida de tot club o associació esportiva són els nens i amb ells les seves famílies i simpatitzants, que si observen una bona organització i s'il·lusionen amb el nostre treball seran la base de l'afició i de la resposta social, que tant es necessita avui en dia, perquè institucions i patrocinadors donin suport al projecte i el puguem desenvolupar. Qualsevol projecte esportiu ha de tenir una bona base en la qual es sustenti, ja que cal pensar a mitjà i llarg termini.

Una bona escola parteix d'una programació minuciosa, en la qual cada integrant del projecte sàpiga bé quines són les seves funcions i els seus objectius a desenvolupar. Des dels responsables de les instal·lacions, delegats, pares, jugadors, i fins monitors, entrenadors, coordinadors i directius, etc. Tots hem de treballar en una mateixa direcció, que se sàpiga bé cap a on ens dirigim i els passos a seguir en cada moment.

Per centrar-nos en l'aspecte purament esportiu, hi ha una figura imprescindible en una organització com aquesta que és el coordinador. A grans trets, aquest s'encarrega de la programació, organització, control, i desenvolupament de totes les activitats que es realitzen en les categories inferiors. Ha de tenir clar el què es treballa en cada categoria (amb un ordre lògic d'aprenentatge) i intentar que cada entrenador ho porti a terme, perquè en arribar a categories superiors, es tingui la certesa que s'han tocat tots els continguts que necessita un jugador per arribar a la plenitud, no només com a esportista, sinó també com a persona. Treballarà braç amb braç amb cada un dels professionals de l'escola per tal d'assolir els objectius corresponents (esportius, educatius, afectius, etc.)

Cada entrenador ha de desenvolupar continguts específics com són els aspectes tècnics, tàctics, normatius i físics imprescindibles per a la pràctica del futbol que anteriorment se li haurà plantejat i explicat, tenint com a base la importància que té l'esport com a mitjà educatiu i per millorar la societat, creant persones íntegres i reflexives.

El que sí es tindrà en compte és el desenvolupament harmònic plantejat a la nostra escola, que obliga en els primers anys a una formació esportiva integral dels nens i uns primers passos en l'esport, que seran la base per poder dedicar més específicament al món del futbol en el futur, si així ho desitgen. Es pretén crear persones esportistes que, si en un moment donat ho decideixen, puguin dedicar-se més específicament al desenvolupament esportiu en concret.

OBJECTIUS DE L'ESCOLA

- Intentar educar a través de l'esport.
- Adaptar el futbol a les característiques de l'esportista.
- Entretenir, divertir i saber fer competir el nen a través del futbol.
- Ensenyar als nens els bons hàbits d'higiene que ens proporciona l'esport i nocions d'una correcta alimentació.
- Treballar i donar la deguda importància a totes les parts d'un entrenament, des de l'escalfament, als estiraments finals en cada sessió d'entrenament.
- Adquirir confiança en sí mateixos i en les seves possibilitats corporals, així com en el món de l'esport.
- Aprendre a cuidar el seu cos respectant el dels altres.
- Conèixer i cuidar l'entorn on es realitza la pràctica esportiva.
- Preparar futurs esportistes que nodreixin als equips superiors del club.

L'objectiu és com es treballa i el que s'aprèn. Els resultats esportius: ascensos, llocs, campionats, victòries, ha de ser una conseqüència de la feina ben feta. No val només aconseguir-ho, si les maneres i les formes no són les adequades.